Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden, Risico-Acceptatie en Privacyverklaring

 Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Sterk op Weg voor een sessie of workshop.
 • Opdrachtnemer: Sterk op Weg onder leiding van Marjolein Kruf-Mouwen.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de workshop of sessie deelneemt.
 • Sterk op Weg is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

 

Algemeen en risico-acceptatie

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Sterk op Weg streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
 • Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
 • Tijdens de sessies en workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie of workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Sterk op Weg of Marjolein Kruf-Mouwen geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie of workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie of workshop.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Sterk op Weg sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.
 

De (paarden)coach Marjolein Kruf-Mouwen zorgt voor

 • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij je coachvraag/thema/doel/verlangen.
 • Een veilige coachomgeving door continue nabijheid, uitleg veiligheidsregels en het monitoren van het gedrag van het paard.
 • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling.
 

Voorbereiding en kledingadvies

 • Tijdens de sessies is het belangrijk dat deelnemers voldoende (warme) outdoor kleding en stevig schoeisel dragen. Een deel van de (paarden) coaching vindt buiten plaats. Dus bij regenachtig weer: regenjas, kaplaarzen, schoenen die vies mogen worden. In de winter: dikke winterjas, warme laarzen met dikke sokken en thermokleding. Bij zomers weer: in verband met de muggen en dazen, draag wellicht een lange broek en zorg eventueel voor zonnebrand, pet of zonnebril. Liever geen rokken, jurkjes (steken ze hun hoofd onder), sjaaltjes, lange oorbellen, dit alles lokt speels gedrag uit bij paarden wat mogelijk niet zo prettig is. Tot slot: houd er rekening mee dat de kleding vuil kan worden door de zanderige ondergrond en het contact met de paarden.
 • Open schoenen zoals teenslippers, sandalen zijn niet toegestaan en deelnemers die deze dragen kunnen helaas niet meedoen met de paardencoaching vanwege de mogelijkheid dat het paard per ongeluk op de voeten kan trappen.
 • Bij individuele (paarden) coaching is het handig om jezelf al voor te bereiden; naar welke vraag/thema/doelstelling wil jij samen met de paarden en de (paarden) coach kijken tijdens de sessie? Dit mag je alvast voor jezelf formuleren.
 • (Paarden) coaching is gericht op deelnemers die fysiek en psychisch voldoende sterk en veerkrachtig zijn om na een sessie zelfstandig verder te gaan. Neem bij twijfel vooraf contact op, zodat we samen een inschatting kunnen maken. Mocht je in begeleiding zijn bij een therapeut, psycholoog et cetera meld dit van tevoren. Deze professional is overigens ook welkom om de sessie bij te wonen, wanneer jij dit van tevoren meldt. Vermeld ook graag van tevoren of je stemmings-/emotie beïnvloedende medicijnen of supplementen (zoals bijvoorbeeld antidepressiva of ritalin) inneemt. Dit kan de reactie van de paarden beïnvloeden en daardoor ook mogelijk de sessie. 
 

Betalingen

 • Sterk op Weg brengt de deelnamekosten aan sessies en workshops in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelfverantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Kosten van de coaching mag je zelf bepalen aan de hand van wat jij het waard vindt. Ook is er een mogelijkheid om de kosten van de coaching op voorhand samen te bepalen. Je mag contant betalen of via rekeningnummer: NL75ABNA0533908647
 

Klachten

De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door de hoofdopleider/eigenaar van Sterk op Weg, dan wel door een ingeschakelde derde zoals de mede coach of praktijkbegeleider. Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste: 

 • naam en adres van de melder;
 • datum van de melding;
 • omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 14 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien deze betrekking heeft op een uitlating, gedraging of handeling die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, of als deze klacht niets te maken heeft met de dienstverlening van Sterk op Weg.

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld. De behandeling van de klacht geschiedt door (een) perso(o)n(en) die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. De behandeling van de klacht geschiedt door de eigenaar wanneer de klacht niet op haar van toepassing is, dan wel de klachtencommissie waarin 3 externe onafhankelijke deelnemers zitting hebben, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging. De hoofdopleider/eigenaar dan wel de klachtencommissie beslist binnen 4 weken nadat de klacht ontvankelijk is verklaard, inzake de klacht. 

De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van het gesprek een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. 

De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.  Sterk op Weg draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda).

Geschillen  

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda).
 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.
 

Privacyverklaring

Sterk op Weg, gevestigd aan Leemberg 8A 4641 TB Ossendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https//:sterkopweg.nl

Leemberg 8A 4641 TB Ossendrecht

+316 30730036

Marjolein Kruf-Mouwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sterk op Weg, zij is te bereiken via info@sterkopweg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sterk op Weg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sterk op Weg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 

Sterk op Weg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Sterk op Weg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
 • Sterk op Weg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sterk op Weg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sterk op Weg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting & toestemming
 • Personalia > 7 jaar > wettelijke verplichting & toestemming
 • Adresgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting & toestemming
 • Telefoonnummer > 7 jaar > wettelijke verplichting & toestemming
 • E-mailadres > 7 jaar > wettelijke verplichting & toestemming
 

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Gezondheid >wettelijke verplichting & toestemming >Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar > alleen bij toestemming
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sterk op Weg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sterk op Weg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sterk op Weg gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en volledig in overeenstemming met de Europese 2009/136/EG-regelgeving. Ons uitgebreide cookiebeleid is hier te lezen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterk op Weg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterkopweg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sterk op Weg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sterk op Weg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sterkopweg.nl